PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Paradiso Park i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Paradiso Park.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Paradiso Park, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie obiektu paradisopark.pl

 

 

DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Paradiso Park wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Paradiso Parkzastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

 

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, lub dokumentu potwierdzającego dokonanie rezerwacji.
 2. Gość Paradiso Parknie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 18:00.
 4. Paradiso Parkmoże odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w Paradiso Park.
 5. Rozliczenie za pobyt następuję w dniu przyjazdu przy zameldowaniu Gościa.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 40% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku niepoinformowania obiektu o niemożności przybycia na czas rozpoczęcia pobytu lub nie zgłoszenia się gościa do obiektu do godziny 10.00 dnia następnego Paradiso Park może anulować rezerwację
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Paradiso Parknie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

USŁUGI

 1. Paradiso Park świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne przypadki utraty zdrowia dzieci. Szczególną opieką przez opiekunów prawnych powinny zostać objęte dzieci w trakcie korzystania z placu zabaw i basenu.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody (opłata za zgubienie klucza – 100 zł, opłata za neutralizację zapachu tytoniu – 500 zł).
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 4. Paradiso Park przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 5. Goście Paradiso Park są odpowiedzialni za zachowanie na terenie obiektu odpowiedniego stanu kultury, trzeźwości, higieny i ubioru zgodnie ze standardami obowiązującymi w przestrzeniach publicznych.
 6. Osoby nietrzeźwe i/lub zachowujące się w sposób agresywny będą wskazywane wezwanym służbom porządkowym.
 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu uregulowania należności za zamówione świadczenia oraz do zapłaty ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia i do opuszczenia obiektu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Paradiso Park.

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa pozostawione przedmioty na koszt właściciela przez okres 3 miesięcy a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

CISZA NOCNA

 1. W Paradiso Parkobowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 2. W przypadku nie przestrzegania ciszy nocnej i braku reakcji na uwagi pracowników każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, sprawa może zostać przekazana Policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Kierownik obiektu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Paradiso Parkza dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do opieki nad zwierzęciem, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Paradiso Park. Gość odpowiada za ewentualne zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta znajdujące się pod jego opieką.
 2. Zarówno w Paradiso Parkjak i w jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Paradiso Park Pobierowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt.Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektuakwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa.